ESPI 7/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Walne Zgromadzenia / ESPI 7/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 6 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:30 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Mycek przy ul. Kolejowej 16, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/111620-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-17.06.2019.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111621-2-dent-a-medical-s.a.-projekty-uchwal-zwz-17.06.2019.pdf

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf,20200608_193312_0000452681,20200608

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20200608_193312_0000452681,20200608

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20200608_193312_0000452681,20200608

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20200608_193312_0000452681,20200608