ESPI 9/2018 Planowane istotne działania operacyjne w III kwartale 2018 roku

Home / Raporty bieżące / ESPI 9/2018 Planowane istotne działania operacyjne w III kwartale 2018 roku

Zarząd Dent-a-Medical S.A. informuje, iż w III kwartale 2018 roku zamierza podjąć istotne działania mające na celu uzyskanie stabilności finansowej Spółki, która w długim terminie pozwoli na realizację celów strategicznych. Odzwierciedleniem tych działań ma być poprawa danych bilansowych Spółki w kolejnych kwartałach br., w szczególności w kontekście relacji kapitałów własnych do zobowiązań.

Planowane działania:

1. Analiza aktywów i pasywów Spółki wg stanu na 30.06.2018 roku, czego rezultatem mogą być przeszacowania wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniu śródrocznym za II kwartał 2018 roku. Operacja ma na celu urealnienie wartości bilansowych, w celu ustalenia faktycznych zasobów posiadanych przez Spółkę;

2. Na mocy uchwały ZWZ Spółki z 29.06.2018 roku przeprowadzenie procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez przeniesienie kwoty 5 253 709,25 zł z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 50 groszy do 10 groszy. Dzięki tej operacji w przyszłości Walne Zgromadzenie Spółki będzie mogło pokryć stratę z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. Przede wszystkim jednak obniżenia kapitału zakładowego pozwoli na usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich obecną wartością rynkową. Pozwoli to również na przeprowadzenie w przyszłości nowych emisji akcji po cenie zbliżonych do ceny rynkowej.

3. Przeprowadzenie negocjacji z obecnymi pożyczkodawcami Spółki w celu objęcia akcji nowej emisji Spółki w zamian za posiadane przez nich wierzytelności wobec Spółki na kwotę ok. 350 tys. zł. Planowana emisja akcji wynika z potrzeby zapewnienia Spółce stabilności finansowej w długim terminie, a jej odzwierciedlenie w bilansie ma zwiększyć zaufanie do Spółki przyszłych kontrahentów. Pozwoli to Zarządowi na realizowanie ew. nowych projektów i celów strategicznych. W związku z tym Zarząd zaproponował NWZ Spółki zwołanym na 2 sierpnia 2018 roku podjęcie uchwały o kapitale docelowym o wartości nominalnej 980 tys. zł.

Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.