ESPI 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / ESPI 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej _”Spółka”_ zwołuje na dzień 2 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego testu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_02.08.2018.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_02.08.2018.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20180705_191701_0000400737,20180705