ESPI 3/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / ESPI 3/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica,
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_3_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_4_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_5_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2017-1.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_2_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2017-1.pdf,20170602_140750_0000364604,20170602