ESPI 15/2018 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

Home / Raporty bieżące / ESPI 15/2018 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 284 830,40 zł w drodze emisji 2 848 304 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2018 roku. Emisja serii K zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana przede wszystkim do wierzycieli Spółki. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne, z tym, że w przypadku wierzycieli nastąpi to w trybie potrącenia wierzytelności. Zarząd Spółki będzie ubiegał się o wprowadzenia akcji serii K na rynek NewConnect.

Cena emisyjna akcji serii K oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia poprawy struktury kapitałowej Spółki, która obecnie posiada ujemny kapitał własny.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.