ESPI 14/2018 Informacje o istotnych zdarzeniach dla Spółki

Home / Raporty bieżące / ESPI 14/2018 Informacje o istotnych zdarzeniach dla Spółki

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjętych decyzjach i analizach, które mogą być istotne dla jej działalności:

1. Zarząd Spółki dokonał analizy sytuacji prawnej procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego, z powództwa Spółki przeciwko Medihelp Sp. z o.o. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego między spółkami, identyfikując istotne ryzyko finansowe dla Spółki, którego wartość może w przyszłości wynieść nawet 450 tys. zł. W lipcu 2016 roku Spółka wniosła pozew o nakazanie spółce Medihelp zapłatę kwoty 114 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu nienależnych świadczeń wypłaconych w oparciu o umowę pośrednictwa. Równocześnie Spółka wniosła o unieważnienie umowy o współpracy z 20 czerwca 2014 roku ze spółką Medihelp, jako umowę zawartą dla pozoru. Medihelp Sp. z o.o. wniosła o oddalenie powództwa Spółki. W związku z tą umową Medihelp Sp. z o.o. złożyła dotychczas do sądu dwa nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym w stosunku do Spółki na łączną kwotę ok. 80 tys. zł z tytułu należnych prowizji za pośrednictwo. Spółka złożyła sprzeciwy do obu nakazów, wnosząc o ich zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy ważności umowy pośrednictwa. Dotychczas odbyła się jedna rozprawa w sprawie umowy pośrednictwa. Zarząd szacuje, że prawomocny wyrok zapadnie nie wcześniej niż w połowie 2020 roku. Spółka dotychczas nie tworzyła rezerwy z tytułu ryzyka niekorzystnego wyroku.

2. Zarząd Spółki informuje o zawieszeniu prac nad systemem informatycznym do obsługi gabinetów stomatologicznych z powodów braku możliwości dalszego jego finansowania. Dotychczasowe nakłady z tego tytułu wyniosły 45 tys. zł. Wg pierwotnego założenia system miał kosztować 74 tys. zł. Spółka rozpoczęła rozmowy w sprawie dokończenia systemu przy udziale finansowym i merytorycznym podmiotów zewnętrznych. Zarząd spodziewa się podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie w I kwartale 2019 roku.

3. Zarząd Spółki informuje o zakończeniu indywidualnych konsultacji z pożyczkodawcami Spółki. W ich wyników zdecydował o przeprowadzeniu nowej emisji akcji serii K, bez prawa poboru, skierowanej przede wszystkim do pożyczkodawców, w celu konwersji pożyczek na kapitał własny Spółki. Zarząd zamierza przeprowadzić subskrypcję prywatną jeszcze w grudniu 2018 roku. Planowana liczba akcji nowej emisji to ok. 3 mln sztuk, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł _dziesięć groszy_.

4. Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu z dniem 1 stycznia 2019 roku działań zmierzających do uruchomienia w Spółce nowego segmentu działalności handlowej w branży materiałów dla budownictwa i rolnictwa.

Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.