EBI 30/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii K

Home / Raporty bieżące / EBI 30/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii K

W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż:
1) subskrypcja odbyła się w dniach 20-21 grudnia 2018 roku,
2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej przez złożenie oferty i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umów objęcia akcji, poprzez ich podpisanie 21 grudnia 2018 roku,
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 2 848 304,
4) redukcja nie wystąpiła,
5) w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2 848 304 akcji,
6) akcje były obejmowane po 0,10 zł,
6a) wszystkie akcje zostały objęte za wkłady pieniężne w drodze potrącenia przez Spółkę 15 wierzytelności:
– powstałych w okresie od lutego 2014 roku do sierpnia 2015 roku,
– z tytuły pożyczek udzielonych Spółce,
– o wartości 284 830,40 zł (wycena w załączeniu)
– powstałych w wyniku zawarcia umów pożyczek oraz przelania środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, a następnie 2- krotnie aneksowanych w zakresie przedłużenia terminów ich spłaty (ostatnio do końca 2020 roku) oraz wysokości oprocentowania,
– akcje objęło 9 podmiotów, 1 spółka prawa handlowego oraz 8 osób fizycznych, nie będących członkami organów Spółki, spośród, których 1 jest akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w następującej liczbach: 493 816, 466 307, 461 939, 446 589, 399 975, 352 756, 86 290, 74 921, 65 711,
7) propozycje zawarcia umów objęcia akcji zostały zaakceptowane przez 9 osób – wszystkie, którym złożono taką propozycję,
8) umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 9 osób,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą 9,4 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2,9 tys. zł oraz koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego wraz z kosztami doradztwa – 6,5 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.