EBI 29/2018 Zamiar zmiany statutu

Home / Raporty bieżące / EBI 29/2018 Zamiar zmiany statutu

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z uchwałą Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K oraz w związku z podjęciem uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji bez prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej na poziomie 0,10 zł, planowana jest następująca zmiana Statutu Spółki:

§ 6 ust. 1. i 2, jest:
㤠6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 313 427,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.”

§ 6 ust. 1. i 2, będzie:
㤠6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.598.257,70 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 15.982.577 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcjo zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J,
c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,”

§ 6a ust. 1. jest:
㤠6a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 980.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 czerwca 2020 r.”

§ 6a ust. 1. będzie:
㤠6a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 695.169,60 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 czerwca 2020 r.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.