EBI 20/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 20/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz jego pełna treść znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”