EBI 18/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 18/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 2 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego testu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz jego pełna treść znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/105723-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-na-02.08.2018.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105724-2-dent-a-medical-s.a.-projekty-uchwal-nwz-02.08.2018.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105725-3-dent-a-medical-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-nwz.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105726-4-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105727-5-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105728-6-dent-a-medical-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf