Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29.06.2021.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_29.06.2021.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20210602_195558_0000482697,20210602