Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej – „Spółka” – zwołuje na dzień 13 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_13.10.2020.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_13.10.2020.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20200916_104631_0000461497,20200916