Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22.04.2021 r. wraz z projektami uchwał

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22.04.2021 r. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane na żądanie akcjonariusza z 30.11.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki ustalenie terminu NWZ jest związane z panującą epidemią koronawirusa.

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_22.04.2020.pdf,20201215_22120http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_22.04.2020.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20201215_221206_0000469259,20201215