Newconnect

Spółka powstała 15 kwietnia 2005 roku jako spółka z o.o. W 2007 roku przyjęła nazwę Dent-a-Medical, a w 20o9 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Zadebiutowała na rynku NewConnect 17 grudnia 2009 roku.

Dokumenty

KRS SpółkiPOBIERZ
Statut SpółkiPOBIERZ

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych

Obecnie nie są planowane: wypłata dywidendy, emisja akcji z prawem poboru, emisja akcji bez prawa poboru, zwołanie walnego zgromadzenia, inne zdarzenia skutkujące nabycie lub ograniczenie praw po stronie akcjonariusza.

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich oraz dla mediów

Za kontakty w sprawie relacji inwestorskich oraz z mediami odpowiada: Piotr Grzesiak, tel. 601 71 10 71, [email protected]

Autoryzowany Doradca / Animator akcji Spółki

Spółka obecnie nie ma aktywnej umowy z Autoryzowanym Doradcą. Animatorem akcji Spółki jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Piotr Grzesiak
W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownika działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Następnie przez 8 lat pracował w spółce Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta, gdzie kierował projektami IPO oraz doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2015 roku Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst. Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kadencja obecnego Zarządu kończy się z dniem 29 czerwca 2021 roku.

RADA NADZORCZA

Mariusz Soliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 08.08.2016 r. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej o specjalności: automatyka i metrologia, ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; posiada tytuł Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą, jakością obsługi klienta oraz budżetem. Pracę zawodową rozpoczął w 1995r., w latach 2000 ? 2014 pełnił funkcję dyrektora w jednej z największej instytucji finansowej na rynku Europy Środkowo – Wschodniej. W pracy zawodowej odpowiadał za budowanie długoterminowych relacji z klientem, rekrutację i budowanie zespołów, szkolenie i motywowanie pracowników do osiągania doskonałych wyników tak w zakresie sprzedaży jak i wdrażania i utrzymania wysokich standardów obsługi klienta, wprowadzenie nowych produktów na rynek; brał czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu procedur związanych z jakością, budżetowaniem, controlingiem i bezpieczeństwem, uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych; obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu w firmie handlowej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 30.06.2021 roku.

Bogusław Bodzioch
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 1.07.2015 r. Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla kandydatów dla członków rad nadzorczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania opinii publicznej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 30.06.2021 roku.

Michał Potoplak
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.06.2018 r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności firm i instytucji publicznych, w tym głównie w zakresie funduszy UE oraz organizacji szkoleń i konferencji. Założyciel i w latach 2011-2013 Prezes Stowarzyszenia Consilium Polonia. Od 2015 roku wspólnik i członek Zarządu DGP Doniec Górecki Potoplak sp.j. oraz DGP sp. z o.o. sp.k. Od 2009 roku prowadzi działalność doradczą pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego LEX. Od 2004 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (stosunki międzynarodowe), University of Toronto oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 30.06.2021 roku.

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • Mariusz Andrych
  • Kazimierz Stafin
  • Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale udział w głosach
Mariusz Andrych 1 177 413 8,96% 8,96%
Kazimierz Stafin 1 123 077 8,55% 8,55%
Pozostali10 833 783 82,49% 82,49%
Razem13 134 273 100,00% 100,00%

* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).