Newconnect

Spółka powstała 15 kwietnia 2005 roku jako spółka z o.o. W 2007 roku przyjęła nazwę Dent-a-Medical, a w 20o9 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Zadebiutowała na rynku NewConnect 17 grudnia 2009 roku.

Dokumenty

KRS SpółkiPOBIERZ
Statut SpółkiPOBIERZ

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych

W trakcie realizacji: oferta publiczna akcji serii O. Obecnie nie są planowane: wypłata dywidendy, inne zdarzenia skutkujące nabycie lub ograniczenie praw po stronie akcjonariusza.

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich oraz dla mediów

Za kontakty w sprawie relacji inwestorskich oraz z mediami odpowiada: Piotr Grzesiak, tel. +12 428 50 60, [email protected]

Autoryzowany Doradca / Animator akcji Spółki

Spółka obecnie nie ma aktywnej umowy z Autoryzowanym Doradcą. Animatorem akcji Spółki jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

ZARZĄD SPÓŁKI

CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Kowalewski
Mariusz Kowalewski specjalizuje się w zakresie sprzedaży i zarządzania zasobami ludzkimi, jak również w zakresie relacji z klientem Prestige i Private Banking, a także w zakresie finansów. W latach 1995-1998 pracował dla Banku Pekao S.A., I Oddział w Bydgoszczy jako opiekun klienta oraz doradca ds. kredytów hipotecznych. W latach 1998-1999 pracował dla Banku PKO BP, Oddział Regionalny w Bydgoszczy na stanowisku doradcy ds. rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego. W latach 1999-2006 pracował dla BRE Bank S.A., Oddział w Bydgoszczy na stanowisku doradcy bankowości prywatnej. W latach 2006-2013 pracował dla Millenium Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Centrum Finansowego w Bydgoszczy. W latach 2013-2015 pracował dla PKO TFI S.A. oraz PKO Ubezpieczenia na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. W latach 2015-2017 pracował w PKO Bank Polski S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Rynku Gdańskiego w Departamencie Sprzedaży Sieci Agentów, a następnie funkcję Menadżera ds. Sieci Agentów w Departamencie Sprzedaży Sieci Agentów. Od listopada 2017 r, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie finansów. Kadencja obecnego Zarządu kończy się z dniem 23 lipca 2024 roku.

RADA NADZORCZA

Piotr Maliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie Belma Accessories Systems oraz w CBT Polska sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Technikum Ekonomiczne w Bydgoszczy;
Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Bogusław Bodzioch
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 1.07.2015 r. Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla kandydatów dla członków rad nadzorczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania opinii publicznej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Mariusz Soliński
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 08.08.2016 r. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej o specjalności: automatyka i metrologia, ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; posiada tytuł Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą, jakością obsługi klienta oraz budżetem. Pracę zawodową rozpoczął w 1995r., w latach 2000 ? 2014 pełnił funkcję dyrektora w jednej z największej instytucji finansowej na rynku Europy Środkowo – Wschodniej. W pracy zawodowej odpowiadał za budowanie długoterminowych relacji z klientem, rekrutację i budowanie zespołów, szkolenie i motywowanie pracowników do osiągania doskonałych wyników tak w zakresie sprzedaży jak i wdrażania i utrzymania wysokich standardów obsługi klienta, wprowadzenie nowych produktów na rynek; brał czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu procedur związanych z jakością, budżetowaniem, controlingiem i bezpieczeństwem, uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych; obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu w firmie handlowej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Daniel Kowalkowski
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Garmond Press oraz w Abramczyk Sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył VIII LO w Bydgoszczy.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Monika Kowalkowska
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Form-Plast S.A., gdzie jest obecnie zatrudniona, ukończyła VIII LO w Bydgoszczy;
Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Mateusz Witkowski
Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Witkowski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, wieloletni pracownik Emarket S.A oraz Rewelia S.A., członek rady nadzorczej spółek akcyjnych, mgr administracji – ukończone studia administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

Dawid Stablewski
Członek Rady Nadzorczej

Dawid Stablewski jest właścicielem własnego przedsiębiorstwa, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, członek rady nadzorczej spółek akcyjnych.
Był/jest członkiem rad nadzorczych: Europejskiego Funduszu Energii S.A. (od 2016), Rewalia S.A. (od 2021), Govena Lighting S.A. (od 2021);

Termin upływu wspólnej  kadencji – 29.06.2024 r.

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • Hamlet sp. z o.o.
  • Adam Szuba
  • Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale udział w głosach
Hamlet sp. z o.o. 17 000 00040,89% 40,89%
Adam Szuba 4 272 09610,28% 10,28%
Pozostali20 301 769 48,83%48,83%
Razem41 573 865100,00%100,00%

* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).