Newconnect

Spółka powstała 15 kwietnia 2005 roku jako spółka z o.o. W 2007 roku przyjęła nazwę Dent-a-Medical, a w 20o9 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Zadebiutowała na rynku NewConnect 17 grudnia 2009 roku.

Dokumenty

KRS SpółkiPOBIERZ
Statut SpółkiPOBIERZ

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych

Obecnie są planowane: emisja akcji bez prawa poboru serii  M i N, zwołanie walnego zgromadzenia na 13.10.2020 r., Obecnie nie są planowane: wypłata dywidendy, emisja akcji z prawem poboru, inne zdarzenia skutkujące nabycie lub ograniczenie praw po stronie akcjonariusza.

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich oraz dla mediów

Za kontakty w sprawie relacji inwestorskich oraz z mediami odpowiada: Piotr Grzesiak, tel. 601 71 10 71, [email protected]m

Autoryzowany Doradca / Animator akcji Spółki

Spółka obecnie nie ma aktywnej umowy z Autoryzowanym Doradcą. Animatorem akcji Spółki jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Piotr Grzesiak
W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownika działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Następnie przez 8 lat pracował w spółce Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta, gdzie kierował projektami IPO oraz doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2015 roku Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst. Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kadencja obecnego Zarządu kończy się z dniem 29 czerwca 2021 roku.

RADA NADZORCZA

Mariusz Soliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 08.08.2016 r. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej o specjalności: automatyka i metrologia, ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; posiada tytuł Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą, jakością obsługi klienta oraz budżetem. Pracę zawodową rozpoczął w 1995r., w latach 2000 ? 2014 pełnił funkcję dyrektora w jednej z największej instytucji finansowej na rynku Europy Środkowo – Wschodniej. W pracy zawodowej odpowiadał za budowanie długoterminowych relacji z klientem, rekrutację i budowanie zespołów, szkolenie i motywowanie pracowników do osiągania doskonałych wyników tak w zakresie sprzedaży jak i wdrażania i utrzymania wysokich standardów obsługi klienta, wprowadzenie nowych produktów na rynek; brał czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu procedur związanych z jakością, budżetowaniem, controlingiem i bezpieczeństwem, uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych; obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu w firmie handlowej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 roku.

Bogusław Bodzioch
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 1.07.2015 r. Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla kandydatów dla członków rad nadzorczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania opinii publicznej.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 roku.

Daniel Kowalkowski
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Garmond Press oraz w Abramczyk Sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył VIII LO w Bydgoszczy.

Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 roku.

Monika Kowalkowska
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Form-Plast S.A., gdzie jest obecnie zatrudniona, ukończyła VIII LO w Bydgoszczy;
Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 roku.

Piotr Maliński
Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.09.2020 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie Belma Accessories Systems oraz w CBT Polska sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Technikum Ekonomiczne w Bydgoszczy;
Wg wiedzy Zarządu niepowiązany z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 roku.

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • Mariusz Andrych
  • Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale udział w głosach
Mariusz Andrych 1 177 413 7,19% 7,19%
Pozostali15 205 164 92,81% 92,81%
Razem16 382 577 100,00% 100,00%

* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).