EBI 9/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 9/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej – „Spółka” – zwołuje na dzień 15 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Proponowane zmiany Statutu Spółki znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 15.09.2020.pdf

2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 15.09.2020.pdf

3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf

4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf

5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf

6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf