ESPI 6/2020 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie w dół progu 5% głosów na WZ

Home / Raporty bieżące / Uncategorized / ESPI 6/2020 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie w dół progu 5% głosów na WZ

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. otrzymała w trybie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Kazimierza Stafina (dalej „Akcjonariusz”).
Akcjonariusz poinformował, iż w wyniku rozliczenia transakcji z 18 maja 2020 r. procentowy udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki wynosi 2,25%.
Wg oświadczenia Akcjonariusz od 12 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r. dokonał sprzedaży 504 517 akcji. Wg oświadczenia przed tym Akcjonariusz kontrolował 873 056 akcji, co stanowiło 5,33% akcji Spółki oraz liczby głosów na WZA. Po ww. transakcjach Akcjonariusz kontroluje 368 539 akcji, co stanowi 2,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ. W okresie 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Akcjonariusz oświadczył, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki.

Podstawia prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji