ESPI 5/2021 Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

Home / Raporty bieżące / ESPI 5/2021 Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] niniejszym informuje, że na stronie Spółki: https://dent-a-medical.com zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 lutego 2021 r., dokument informacyjny w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki [„Akcje Oferowane”].
Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 października 2020 r., dla których dniem prawa poboru był 16 listopada 2020 roku.

Przedmiotem oferty jest 8 191 288 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna wynosi 0,10 zł [dziesięć groszy] za jedną akcję. Kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 819 128,80 zł.

Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii N:
16 listopada 2020 r. – Dzień Prawa Poboru;
25 lutego 2021 r. – Publikacja Dokumentu Informacyjnego;
1 marca 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
12 marca 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
24 marca 2021 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW;
26 marca 2021 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta;
26 marca 2021 r. – Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Spółki, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii N został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą do firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Serii N o przesłanie na adres mailowy [email protected] lub na adres siedziby Spółki, tj. 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211 jednego egzemplarza formularza zapisu złożonego przez akcjonariusza Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o ofercie, wzór formularza zapisu na akcje serii N oraz Dokument Informacyjny.

Zarząd Dent-a-Medical S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/OGLOSZENIE_DAM_-_AKCJE_SERII_N.pdf,20210225_155003_0000474221,20210225

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/FORMULARZ_ZAPISU_NA_AKCJE_SERII_N.pdf,20210225_155003_0000474221,20210225

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_dokument_informacyjny_akcje_serii_N.pdf,20210225_155003_0000474221,20210225