ESPI 5/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza – korekta raportu

Home / Raporty bieżące / ESPI 5/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza – korekta raportu

Zarząd Spółki Dent-a-Medical S.A przesyła korektę raportu 5/2018 w związku z brakiem załącznika w poprzedniej wersji raportu bieżącego. Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna _dalej „Spółka”_ działając na podstawie na podstawie art. 401 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r. w postaci dwóch dodatkowych punktów oraz projekty dwóch uchwał dotyczących tych punktów porządku obrad.

Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiany siedziby Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Otrzymane projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załącznik:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/zalacznik_projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza.pdf,20180625_154258_0000399095,20180625