ESPI 4/2017 Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.

Home / Raporty bieżące / ESPI 4/2017 Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.

Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r. o zatwierdzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie powołania sześciu Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, tj.:
– Beaty Warżała – kooptacja z dnia 08.08.2016 r.,
– Mariusza Solińskiego – kooptacja z dnia 08.08.2016 r.,
– Stepana Ivanochko – kooptacja z dnia 22.08.2016 r.,
– Piotra Cholewy – kooptacja z dnia 16.01.2017 r.,
– Andriy’a Ivanochko – kooptacja z dnia 16.01.2017 r.,
– Jacka Lada – kooptacja z dnia 19.04.2017 r.

Żądanie zawiera również uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczące nowego punktu porządku obrad.
Wobec powyższego Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r., wprowadzoną na żądanie akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktu 13 do pierwotnego porządku obrad:
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. przekazuje pełny tekst ogłoszenia ze zaktualizowanym porządkiem obrad oraz zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A., zwołanego na 30.06.2017 r.
Osoby reprezentujące spółkę: Adam Warżała – Prezes Zarządu
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2017__uzupelnienie_07.06.2017__1_.doc,20170607_151237_0000365223,20170607
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_2_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2017__uzupelnienie_07.06.2017.doc,20170607_151237_0000365223,20170607