ESPI 3/2021 Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / ESPI 3/2021 Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż 9 lutego 2021 r. na podstawie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Kingę Zembrzycką-Stachoń [dalej „Akcjonariusz”].
Akcjonariusz poinformował, iż w związku ze zbyciem w dniu 4 lutego 2021 r. 827.000 akcji Spółki w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie jego zaangażowanie uległo zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przez zbyciem Akcjonariusz posiadał 827.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,05% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.
Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji