ESPI 3/2018 Aktualizacja wartości aktywów oraz utworzenie odpisów aktualizujących

Home / Raporty bieżące / ESPI 3/2018 Aktualizacja wartości aktywów oraz utworzenie odpisów aktualizujących

Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 28.06.2018r. podjął decyzję o aktualizacji wartości aktywów oraz utworzeniu odpisów aktualizujących należności w związku z rozliczeniem działalności segmentu operacyjnego deweloperskiego na koniec roku obrotowego 2017. W wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów stwierdzono utratę wartości długoterminowego aktywa finansowego _pakietu udziałów_ w kwocie 604,9 i utworzono odpis aktualizujący w ww. kwocie w ciężar roku obrotowego 2017. Ponadto utworzono odpisy aktualizujące należności przeterminowane zagrożone ryzykiem nieściągalności na kwotę łączną 130,1 tys. zł w ciężar roku obrotowego 2017.
Wymienione powyżej odpisy w kwocie łącznej 735,0 tys. zł wpłyną istotnie negatywnie na wysokość sumy aktywów oraz wyniku netto Emitenta za rok 2017 – poprzez pomniejszenie wartości aktywów oraz kwoty zysku netto. Ostateczna wartość odpisów i rezerw uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.