ESPI 2/2022 Uchwała Zarządu w sprawie oferty akcji serii O

Home / Raporty bieżące / ESPI 2/2022 Uchwała Zarządu w sprawie oferty akcji serii O

EKO-OZE S.A. [dawniej Dent-a-Medical S.A.] z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie oferty publicznej akcji serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja została uchwalona przez NWZ Spółki dniu 25 października 2021 r. [uchwała nr 6], natomiast dzień prawa poboru wyznaczono na 22 listopada 2021 r. Cena emisyjna wynosi 0,15 zł _piętnaście groszy_.
Zgodnie z upoważnieniem NWZ Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:
„Uchwała Zarządu 1/16/3/2022 z dnia 16.03.2022 r. EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii O
Zarząd EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie [kod 30-382], przy ul. Kobierzyńska nr 211, o numerze KRS 0000322873 [„Spółka”], działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 25.10.2021 r. w sprawie „zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 roku”, która określa m.in. cenę emisyjną za jedną akcję serii O na poziomie 0,15 zł _piętnastu groszy_, co przy średnim 4,6072 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej [tj. w dniu 22.10.2021 r.] implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii O na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 1.353.550,91 EUR.
Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego na podstawie art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z tytułu niniejszej oferty i innych ofert dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy jest mniejsza niż równowartość 2.500.000 euro.
Działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 25.10.2021 r Zarząd postanawia:
§ 1
Ustalić próg dojścia emisji do skutku na poziomie 550.000 zł. Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki oraz ustaloną cenę emisyjną akcji serii O, Zarząd dokona przydziału akcji serii O w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia co najmniej 3.666.667 [trzech milionów sześćset sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu] akcji serii O i nie więcej niż 41.573.865 [czterdziestu jeden milionów pięćset siedemdziesięciu trzech tysięcy osiemset sześćdziesięciu pięciu] akcji serii O.
§ 2
1. Ustalić termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii O Spółki od 18.03.2022 r. do 1.04.2022 r.
2. Przydział akcji serii O Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 12.04.2022 r.
3. Ustalić termin przyjmowania zapisów na akcje serii O Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r.
4. Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 20.04.2022 r.
5. Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii O wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.
§ 3
Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, które zostanie opublikowane 17.03.2022 r.”.
Emisja akcji serii O jest istotna z puntu widzenia potencjalnego zwiększenia poziomu kapitału własnego Spółki, a także możliwości realizacji strategii, przyjętej przez Spółkę w 2021 r. [ESPI – raport bieżący nr 17/2021].

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.