ESPI 2/2021 Przekroczenie progu 5% głosów przez akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / ESPI 2/2021 Przekroczenie progu 5% głosów przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż 8 lutego 2021 r. na podstawie artykułu 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez LUDATEC Sp. z o.o. sp. kom. [KRS: 0000313251] z siedzibą w Bydgoszczy [dalej „Akcjonariusz”].
Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniu 5 lutego 2021 r. 1.500.000 akcji Spółki w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. zawartych z p. Kingą Zembrzycką-Stachoń i p. [osoba fizyczna] przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przez nabyciem Akcjonariusz nie posiadał akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada 1.500.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,16% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Wg zawiadomienia Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji