ESPI 2/2018 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Dent-a-Medical S.A. oraz podjęcie przez GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami od 20 marca 2018r. do 3 kwietnia 2018r. (włącznie).

Home / Raporty bieżące / ESPI 2/2018 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Dent-a-Medical S.A. oraz podjęcie przez GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami od 20 marca 2018r. do 3 kwietnia 2018r. (włącznie).

Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie _dalej: Emitent_ informuje, że realizując uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2018r., uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. _KDPW_ i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _GPW_ harmonogram procedury scalenia akcji, który przedstawia się następująco:
1.Uchwała Zarządu GPW nr 195/2018 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta z 13 marca 2018 roku;
2.Złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia operacji scalenia akcji – do 15 marca 2018 roku;
3.Zawieszenie obrotu akcjami _kod ISIN: PLDNTMD00012_ – od 20 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 roku;
4.Dzień Referencyjny – 23 marca 2018 roku;
5.Informacja KDPW do Emitenta o łącznej liczbie niedoborów scaleniowych – 28 marca 2018 roku. Niedobory scaleniowe zostaną pokryte przez jednego z akcjonariuszy;
6.Emitent składa do KDPW aneks do listu księgowego potwierdzający liczbę praw akcyjnych na pokrycie niedoborów –29 marca 2018 roku;
7.Dzień scalenia akcji w KDPW – 30 marca 2018 roku;
8. Planowane wznowienie obrotu akcjami Emitenta – 4 kwietnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.