ESPI 18/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / ESPI 18/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 25 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_25.10.2021.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_25.10.2021.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927

https://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20210927_184628_0000491015,20210927