ESPI 17/2021 Podstawowe założenia nowej strategii Spółki

Home / Raporty bieżące / ESPI 17/2021 Podstawowe założenia nowej strategii Spółki

Zarząd Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje o przyjęciu następujących założeń dotyczących nowej strategii Spółki:

Strategia działania Spółki na lata 2021-2024:
1. Wejście Spółki w segment fotowoltaiki;
2. Prowadzenie projektów fotowoltaicznych, bezpośrednio przez Spółkę jak i podmioty, w których Spółka będzie udziałowcem;
3. Realizacja parków fotowoltaicznych oraz współpraca z producentami paneli i osprzętu segmentu fotowoltaiki, a także montaż parków fotowoltaicznych;
4. Przygotowanie dokumentacji związanych z projektowaniem i tworzeniem parków fotowoltaicznych;
5. Akwizycje w zakresie fotowoltaiki;
6. Wejście Spółki w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zamierza podjąć następujące działania:

1. Zarząd zaproponuje najbliższemu NWZ zmianę nazwy Spółki na: EKO-OZE S.A.;
2. Zarząd zaproponuje najbliższemu NWZ dodanie do zakresu działalności PKD Spółki tych związanych z: wytwarzaniem energii, sprzedażą i obrotem energii, magazynowaniem energii, przesyłem energii, panelami i osprzętem fotowoltaicznym, wytwarzaniem i przetwarzaniem energii z odpadów oraz przetwarzaniem i zarządzaniem odpadami;
3. Zarząd zamierza zaproponować najbliższemu NWZ emisję publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii O w liczbie 41.573.865 akcji po cenie emisyjnej 0,15 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;
4. Zarząd zamierza zaproponować najbliższemu NWZ emisję prywatną akcji serii P w liczbie 1.000.000 akcji, skierowaną do wskazanego przez Zarząd Spółki podmiotu po cenie emisyjnej 0,15 zł za akcję;
5. Zarząd przedłoży również najbliższemu NWZ propozycję udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w liczbie do 5.000.000 akcji;
6. Zarząd zwoła NWZ Spółki, które odbędzie się w 25 października 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.