ESPI 14/2021 Przekroczenie progu 10% głosów przez akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / ESPI 14/2021 Przekroczenie progu 10% głosów przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż otrzymała zawiadomienie z 4 sierpnia 2021 r. na podstawie artykułu 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Adama Szubę [dalej: „Akcjonariusz”].
Akcjonariusz poinformował, iż zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji serii N, o której Spółka poinformowała 3 sierpnia 2021 r. Przed tym zdarzeniem posiadał 1akcję i głos, co stanowiło 0,00 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem po tym zdarzeniu posiada 4.272.096 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,28% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki, nie pozostaje w relacji, o które mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy.
Zgodnie z zawiadomieniem w okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji