ESPI 13/2020 Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem strategicznym

Home / Raporty bieżące / ESPI 13/2020 Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem strategicznym

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem strategicznym dla Spółki _dalej „Inwestor”_. W liście intencyjnym Spółka wraz z Inwestorem wyrazili wolę zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu w Spółce nowego segmentu działalności operacyjnej. Segment ten zostanie uruchomiony w oparciu o strategię przygotowywaną przez Inwestora oraz finansowanie, które dostarczy Inwestor.
W związku z tym Spółka przeprowadzi szereg czynności niezbędnych do osiągnięcia celu, w tym również, aby utrzymać działalności operacyjną oraz jej notowania na rynku NewConnect. Inwestor zadeklarował pomoc w realizacji tych czynności. Zarząd Spółki między innymi zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które umożliwi powołanie co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, wskazanych przez Inwestora, a także umożliwi emisje nowych akcji Spółki w liczbie do 17 mln akcji. Emisje mają być skierowane do Inwestora i podmiotów przez niego wskazanych, przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Zrealizowanie celów wskazanych w liście intencyjnym jest istotne z punktu widzenia możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę oraz jej perspektywy rozwoju.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne