ESPI 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Home / Raporty bieżące / ESPI 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka, w Krakowie _kod pocztowy: 31-128_, przy ulicy Karmelickiej 36/3.
Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka, w Krakowie _kod pocztowy: 31-128_, przy ulicy Karmelickiej 36/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZA.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_ogloszenie_dent-a-medical_.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/NWZA_DAM_2018.01.12_projekty_uchwal.pdf,20171216_122242_0000382486,20171216