EBI 7/2019 Zamiar zmiany statutu – akcje serii L

Home / Raporty bieżące / EBI 7/2019 Zamiar zmiany statutu – akcje serii L

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z uchwałą Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L planowana jest następująca zmiana Statutu Spółki:

§ 6 ust. 1. i 2, jest:
§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.598.257,70 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.982.577 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J,
c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,”

§ 6 ust. 1. i 2, będzie:
㤠6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.638.257,70 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii J,
c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,
d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L.”

§ 6a ust. 1. jest:
㤠6a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 695.169,60 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 czerwca 2020 r.”

§ 6a ust. 1. będzie:
㤠6a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 655.169,60 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 czerwca 2020 r.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.