EBI 8/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Home / Raporty bieżące / Uncategorized / EBI 8/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii L

W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż:
1) subskrypcja odbyła się w dniach 5-16 kwietnia 2019 roku,
2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej przez złożenie oferty i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji, poprzez jej podpisanie 16 kwietnia 2019 roku,
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 400 000,
4) redukcja nie wystąpiła,
5) w ramach subskrypcji prywatnej objęto 400 000 akcji,
6) akcje były obejmowane po 0,10 zł,
6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
7) propozycja zawarcia umowy objęcia akcji została przedstawiona 1 osobie prawnej, która ją zaakceptowała,
8) umowa objęcia akcji została podpisana przez 1 osobę,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą 1,5 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1,5 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.