EBI 3/2019 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Home / Raporty bieżące / EBI 3/2019 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii K. Data wpisu do rejestru to 22.02.2019 roku. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 598 257,70 zł i dzieli się na 15.982.577 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 900.000 akcji serii I,

b) 12.234.273 akcje serii J,

c) 2.848.304 akcji serii K.

Dzisiaj jedynie akcji serii J są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie pozostałych serii akcji w I półroczu 2019 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO