EBI 2/2021

Home / Raporty bieżące / EBI 2/2021

Zarząd Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zamknięciu subskrypcji 17.000.000 akcji serii M. Akcje objął jeden podmiot prawny, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2020.
W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółka informuje, iż:
1) subskrypcja odbyła się w dniach od 23 października 2020 r. do 9 lutego 2021 r.,
2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej przez złożenie oferty i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia akcji, poprzez jej podpisanie 5 listopada 2020 r.,
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 17.000.000,
4) redukcja nie wystąpiła,
5) w ramach subskrypcji prywatnej objęto 17.000.000 akcji,
6) akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy),
6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
7) propozycja zawarcia umowy objęcia akcji została przedstawiona 1 osobie prawnej, która ją zaakceptowała,
8) umowa objęcia akcji została podpisana przez 1 osobę,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą ok. 18 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 1 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.