EBI 18/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 18/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 25 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/135170-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-na-25.10.2021.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/135171-2-dent-a-medical-s.a.-projekty-uchwal-nwz-25.10.2021.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/135172-3-dent-a-medical-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-nwz.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/135173-4-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne-.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/135174-5-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/135175-6-dent-a-medical-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf