EBI 14/2020 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ

Home / Raporty bieżące / EBI 14/2020 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że 21 września 2020 r. otrzymała od akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie dodania następującego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 października 2020 r. :

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 20 października 2020 r.

W związku z powyższym Zarząd Dent-a-Medical S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad, który obecnie ma następującą treść:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 20 października 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

https://newconnect.pl/ebi/files/125065-projekt-uchwaly.pdf