EBI 13/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu

Home / Raporty bieżące / EBI 13/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2020 Dent-A-Medical S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje pozostałe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Daniel Kowalkowski
a) członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 15.09.2020 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.;
b) doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Garmond Press oraz w Abramczyk Sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył VIII LO w Bydgoszczy;
c) nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki,
d) w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego,
e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Monika Kowalkowska
a) członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 15.09.2020 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.,
b) doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Form-Plast S.A., gdzie jest obecnie zatrudniona, ukończyła VIII LO w Bydgoszczy;
c) nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki,
d) w okresie ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego,
e) w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymała sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Piotr Maliński
a) członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 15.09.2020 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.,
b) doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie Belma Accessories Systems oraz w CBT Polska sp. z o.o., gdzie jest obecnie zatrudniony, ukończył kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Technikum Ekonomiczne w Bydgoszczy;
c) nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki,
d) w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego,
e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymała sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.