EBI 13/2018 Powołanie osoby nadzorującej

Home / Raporty bieżące / EBI 13/2018 Powołanie osoby nadzorującej

Dent-A-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała do swojego składu piątego członka w osobie p. Michała Potoplaka.

Poniżej Spółka przekazuje pozostałe informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

a) kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się z dniem 30 czerwca 2018 roku;

b) Michał Potoplak ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności firm i instytucji publicznych, w tym głównie w zakresie funduszy UE oraz organizacji szkoleń i konferencji. Założyciel i w latach 2011-2013 Prezes Stowarzyszenia Consilium Polonia. Od 2015 roku wspólnik i członek Zarządu DGP Doniec Górecki Potoplak sp.j. oraz DGP sp. z o.o. sp.k. Od 2009 roku prowadzi działalność doradczą pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego LEX. Od 2004 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (stosunki międzynarodowe), University of Toronto oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie;

c) Michał Potoplak nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki;

d) Michał Potoplak jest obecnie wspólnikiem oraz członkiem Zarządu w DGP Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, wspólnikiem DGP Doniec Górecki Potoplak sp.j. z siedzibą w Krakowie, członkiem Zarządu oraz wspólnikiem w CE Connector Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w ostatnich 3 latach był członkiem Rady Nadzorczej w Vision Cube S.A. z siedzibą w Krakowie oraz wspólnikiem i członkiem Rady Nadzorczej w Oleander sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja;

g) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.