EBI 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej – „Spółka” – zwołuje na dzień 13 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Proponowane zmiany Statutu Spółki znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/124964-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-na-13.10.2020.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/124965-2-dent-a-medical-s.a.-projekty-uchwal-nwz-13.10.2020.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/124966-3-dent-a-medical-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-nwz.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/124967-4-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/124968-5-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/124969-6-dent-a-medical-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf