EBI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/111620-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-17.06.2019.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111621-2-dent-a-medical-s.a.-projekty-uchwal-zwz-17.06.2019.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111622-3-dent-a-medical-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111623-4-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111624-5-dent-a-medical-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/111625-6-dent-a-medical-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf