EBI 11/2018 Powołanie osoby zarządzającej

Home / Raporty bieżące / EBI 11/2018 Powołanie osoby zarządzającej

Dent-A-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Piotra Grzesiaka do Zarządu Spółki w celu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Poniżej Emitent przekazuje pozostałe informacje dotyczące Prezesa Zarządu Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

a) kadencja obecnego Zarządu kończy się z dniem 30 czerwca 2018 roku;

b) Piotr Grzesiak w latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownika działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Następnie przez 8 lat pracował w spółce Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta, gdzie kierował projektami IPO oraz doradzał przy wprowadzanieu spółek na giełdę papierów wartościowych. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2015 roku Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst. Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

c) Piotr Grzesiak pełni funkcję Prezesa Zarządu Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, którą łączy ze Spółką umowa o stałe doradztwo w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym;

d) Piotr Grzesiak jest obecnie wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu w Art Capital Sp. z o.o., Prezesem Zarządu w Gem Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członkiem Zarządu w CE Connector Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w ostatnich 3 latach był członkiem Rady Nadzorczej w Novus Ordo Seclorum S.A. z siedzibą w Warszawie;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja;

g) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”