EBI 10/2020 Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.09.2020 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 10/2020 Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.09.2020 roku

Dent-a-Medical S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 15.09.2020 r.
Z uwagi na brzmienie art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, to jest brak odpowiedniego kworum NWZ nie było zdolne do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a tym samym uchwała w tej sprawie nie została podjęta.
Z uwagi na obecność jedynie pięciu akcjonariuszy Spółki NWZ odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.
Jednocześnie Spółka informuje, iż do uchwal nr 4, 5, 6, 7 NWZ pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciwy. Z kolei uchwała nr 8 NWZ nie została podjęta poprzez głosowanie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/124961-dam-nwz-15.09.2020.pdf