EBI 10/2019 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego – akcje serii L

Home / Raporty bieżące / EBI 10/2019 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego – akcje serii L

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii L. Data wpisu do rejestru to 17.05.2019 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 638 257,70 zł i dzieli się na 16.382.577 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 900.000 akcji serii I,
b) 12.234.273 akcje serii J,
c) 2.848.304 akcji serii K,
d) 400.000 akcji serii L.
Dzisiaj jedynie akcji serii J są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Zamiarem Zarządu Spółki jest rozpoczęcie procedury wprowadzenie pozostałych serii akcji w I półroczu 2019 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO