EBI 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Raporty bieżące / EBI 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica,

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/93975-dam-1-dent-a-medical-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-30.06.2017-1.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/93976-dam-2-projekty-uchwal-zwz-30.06.2017-1.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/93977-dam-3-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/93978-dam-4-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/93979-dam-5-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/93980-dam-6-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf