EBI 1/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 12.01.2018 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 1/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 12.01.2018 roku

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje informacje, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A., które odbyło się 12 stycznia 2018 r. w Krakowie.
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
Nie zgłoszono zmian do treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
Nie ogłoszono przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w dniu 12 stycznia 2018 r. wraz ze szczegółami, dotyczącymi głosowań, podana została w załączniku do niniejszego raportu.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki, która wejdzie w życie z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.650 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda, w tym:
a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach 1 do 45.000.000,
b) 611.713.650 (sześćset jedenaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii J.”
Nowo uchwalone brzmienie § 6 ust. 2 Statutu:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 6 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/98800-dent-a-medical-s.a.nwz-12.01.2018-uchwaly.pdf