[AKTUALIZACJA] Walne Zgromadzenie: treść raportu ESPI

Home / Walne Zgromadzenia / [AKTUALIZACJA] Walne Zgromadzenie: treść raportu ESPI

Raport ESPI:

 

Tytuł: Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.

Podstawa prawna:  Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r. o zatwierdzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie powołania sześciu Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, tj.:

–          Beaty Warżała – kooptacja z dnia 08.08.2016 r.,

–          Mariusza Solińskiego – kooptacja z dnia 08.08.2016 r.,

–          Stepana Ivanochko – kooptacja z dnia 22.08.2016 r.,

–          Piotra Cholewy – kooptacja z dnia 16.01.2017 r.,

–          Andriy’a Ivanochko – kooptacja z dnia 16.01.2017 r.,

–          Jacka Lada – kooptacja z dnia 19.04.2017 r.

Żądanie zawiera również uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczące nowego punktu porządku obrad.

Wobec powyższego Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r., wprowadzoną na żądanie akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktu 13 do pierwotnego porządku obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. przekazuje pełny tekst ogłoszenia ze zaktualizowanym porządkiem obrad oraz zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A., zwołanego na 30.06.2017 r.

Osoby reprezentujące spółkę:  Adam Warżała – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogloszenie o zwolaniu ZWZ 30.06.2017__uzupełnienie 07.06.2017.pdf

DAM 2 projekty uchwal ZWZ 30.06.2016__uzupełnienie 07.06.2017.pdf

DAM 1pobierz
DAM 2pobierz