Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica,

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Zmiany siedziby Spółki.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POBIERZ
ZWZ1POBIERZ
ZWZ7POBIERZ
ZWZ2POBIERZ
ZWZ8POBIERZ
ZWZ3POBIERZ
ZWZ4POBIERZ
ZWZ5POBIERZ
ZWZ6POBIERZ