Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka, w Krakowie (kod pocztowy: 31-128), przy  ulicy Karmelickiej 36/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna:   §4 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:  Adam Warżała – Prezes Zarządu

NWZA1pobierz
NWZA2pobierz
NWZA3pobierz
NWZA4pobierz
NWZA5pobierz
NWZA6pobierz