Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Home / Walne Zgromadzenia / Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

W załącznikach znajdują się: treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę:  Adam Warżała – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogloszenie o zwolaniu ZWZ 30.06.2017.pdf

DAM 2 projekty uchwal ZWZ 30.06.2016.pdf

DAM 3 liczba akcji w dniu zwolania ZWZ.pdf

DAM 4 pelnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf

DAM 5 pelnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spolki osobowe.pdf

DAM 6 formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika.pdf

DAM 1pobierz
DAM 2pobierz
DAM 3 pobierz
DAM 4pobierz
DAM 5pobierz
DAM 6pobierz