Newconnect

W dniu 17 grudnia 2009r., na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Dent-a-Medical S.A. Debiut był kolejnym etapem w rozwoju spółki, otwierającym nowe możliwości świadczenia usług stomatologicznych na najwyższym poziomie.

Dokumenty

KRS SpółkiPOBIERZ
Statut SpółkiPOBIERZ

Zarys planów strategicznych

Strategią Spółki jest osiągnięcie pozycji wiodącego operatora na polskim rynku usług stomatologicznych. Realizacja tego celu uzależniona jest od możliwości pozyskania do współpracy w ramach tworzonej sieci nowych partnerów – gabinetów stomatologicznych oraz nowych kontrahentów, odbiorców tych usług. Dzięki umowie zawartej w IV kwartale 2014 r. z LUX MED Sp. z o. o. Spółka uzyskiwała w 2015 r. stabilny strumień przychodów ze sprzedaży w tym segmencie. Spółka planuje w przyszłości kontynuować działania marketingowe, polegające na pozyskiwaniu dalszych kontrahentów i odbiorców usług stomatologicznych – partnerów Dent-a-Medical.
Równolegle Zarząd Spółki negocjuje i realizuje kontrakty w budownictwie mieszkaniowym oraz prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie realizacji dwóch obiektów handlowo – usługowych na potrzeby jednej z wiodących w branży spożywczej sieci handlowej. W przypadku pomyślnego ich zakończenia planowane jest powstanie w jednym z nowo-wybudowanych obiektów pierwszego franczyzowego gabinetu dentystycznego sieci Dent-a-Medical. W przyszłości planowane jest powstanie większej ilości placówek partnerskich w budynkach własnych Spółki oraz przez niego wynajmowanych, co powinno wpłynąć na atrakcyjność umów zawieranych z parterami. Skutecznie dobrana oferta Spółki przeznaczona dla placówek partnerskich powinna spotkać się ze znaczącym zainteresowaniem wśród odbiorców i przynieść wzrost wyników finansowych.

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Adam Warżała
jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem, z rynkiem kapitałowym jest związany od 20 lat. Od roku 1991 jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W latach 2001 do 2014 działał  na rynku pośrednictwa finansowo ubezpieczeniowego, reklamy i pozyskiwaniu klientów. W  ostatnim  okresie Prezes  i  współwłaściciel  spółek  prawa  handlowego.  W  pracy  zawodowej odpowiadał za  budowę  struktur  sprzedaży  i  rynków  zbytu  ,  od  kilku  lat  rozwija  współpracę międzynarodową,   zajmuje stanowisko   Prezesa   Zarządu   w   firmie   zajmującej   się   handlem międzynarodowym
WICEPREZES ZARZĄDU
Beata Warżała
CZŁONEK ZARZĄDU
Stepan Ivanochko
z wykształcenia jest inżynierem, jako obywatel Ukrainy biegle posługuje się w mowie i piśmie w języku polskim, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy na terenie Ukrainy, gdzie jako prezes był odpowiedzialny za budowanie międzynarodowych rynków zbytu. W obecnej chwili jest współwłaścicielem spółek prawa handlowego na terenie Polski.

RADA NADZORCZA

Mariusz Soliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Bodzioch
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Cholewa
Członek Rady Nadzorczej,
Andriy Ivanochko
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lada
Członek Rady Nadzorczej

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • Mariusz Andrych
  • Kazimierz Stafin
  • Beata Warżała
  • Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale udział w głosach
Mariusz Andrych58 870 621 8,96% 8,96%
Kazimierz Stafin56 153 8338,55%8,55%
Beata Warżała46 900 7997,14%7,14%
Pozostali494 788 402 75,34% 75,34%
Razem 656 713 655 100,00% 100,00%

* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 656.713.655.